Markavvattning och rensning. Handbok 2009:5.

Gällande regler beskrivs med referenser till domar och förarbeten. ISBN 978-91-620-0163-6.