Samverkan om vattenförvaltning – information, kommunikation och samråd. Handbok 2006:1.

Handbok för tillämpning av 2 kap. 4 §, Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. ISBN 91-620-0142-6.