Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5.

Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket, miljöbalken. ISBN 91-620-0140-X.