24. Femtio år bakåt, femtio år framåt – Miljöarbetet i punktform

Miljöarbetet 1960–2070

 • 1960-talet

  Boken Tyst vår av Rachel Carson, från 1962, uppmärksammar världen på effekterna av bekämpningsmedel i miljön.

 • Naturvårdslagen från 1964 ger struktur åt arbetet med nationalparker, naturreservat och artskydd.

 • Naturvårdsverket bildas 1967, genom en sammanslagning av bland annat Statens luftvårdsnämnd, Statens naturvårdsnämnd, Vattenvårdsnämnden och Statens friluftsnämnd.

 • Miljöskyddslagen, från 1969, ger myndigheterna ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen från punktkällor.

 • Sveriges avfallskonvertering, SAKAB, grundas 1969, med syftet att ta hand om miljöfarligt avfall.

 • 1970-talet

  Stockholmskonferensen, FN:s första miljökonferens, anordnas 1972. FN:s miljöprogram, UNEP, bildas som ett resultat av konferensen.

 • Mycket av arbetet med naturvård kopplas till den fysiska riksplaneringen, en process av inventering, dokumentation, remittering och beslut kring naturresurser och befintlig mark- och vattenanvändning som pågår från och med slutet av 1960-talet fram till 1987, då naturresurslagen träder i kraft.

 • Göteborgs stad tänker pumpa ut allt avloppsvatten genom en tunnel ovanför Öckerö, men Naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid Paulsson stoppar planerna. Istället byggs reningsverket Ryaverken, som står klart 1972.

 • BT Kemi-skandalen uppdagas 1975.

 • Strandskydd införs för alla vatten i landet 1975.

 • Kalkning av försurade sjöar inleds 1977.

 • Nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven skyddas från exploatering genom ett riksdagsbeslut 1978.

 • Flera internationella miljökonventioner bildas från slutet av 1970-talet och framåt, till exempel luftvårdskonventionen (1979), Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet (1985) samt Baselkonventionen om avfall (1992).

 • 1980-talet

  Folkomröstning om kärnkraft hålls 1980.

 • Fältbiologerna skickar mängder av plåtburkar till generaldirektör Valfrid Paulsson med krav på att stoppa resursslöseriet. Några år efteråt, 1984, införs pant på och återvinning av aluminiumburkar.

 • Lagen för skydd av ädellövskog införs 1984.

 • Pärlälven och 54 andra fjällurskogar skyddades 1985 i ett beslut av regeringen. De avsattes sedan som naturreservat av länsstyrelserna.

 • Kemikalieinspektionen bildas 1986, bland annat som en avknoppning av Naturvårdsverkets dåvarande produktkontrollbyrå.

 • ”Hållbar utveckling” blir ett begrepp när Brundtland-kommissionen 1987 lägger fram sin rapport för FN:s generalsekreterare.

 • Naturresurslagen träder i kraft 1987. Lagen innebär bland annat ett starkare skydd för riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturvård.

 • Begrepp som ekosystem, biologisk mångfald, miljöteknik och målkonflikter används allt oftare. Miljöpolitikens ekonomiska aspekter tillmäts allt större betydelse.

 • Snöstjärnan, en del av Naturvårdsverkets emblem, blir symbol för skyddad natur.

 • Montrealprotokollet träder i kraft 1987 (i Wienkonventionen), för att begränsa användningen av ozonnedbrytande ämnen.

 • Människans påverkan på klimatet uppmärksammas alltmer av forskare i slutet av 1980-talet. Naturvårdsverket ger 1989 ut en bok i Monitor-serien om klimatet.

 • Sveriges första nationalparksplan tas fram 1989.

 • 1990-talet

  Riokonferensen, FN:s miljökonferens, hålls 1992. Agenda 21 antas, liksom även klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

 • Inom miljöpolitiken talas det nu om sektorsansvar för miljön, det vill säga att miljöarbete måste skötas av varje enskild sektor i samhället, exempelvis skogssektorn, jordbrukssektorn och byggsektorn.

 • Kväveoxidavgifter införs 1992. Det innebär att energiproducenter måste betala en avgift på sina utsläpp av kväveoxider.

 • Många kommuner arbetar med program för Agenda 21.

 • Naturvårdsverket tar fram en nationell myrskyddsplan 1994.

 • Producentansvar för förpackningar införs 1994 och FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, bildas. FTI ansvarar idag bland annat för många av landets återvinningsstationer där hushåll lämnar förbrukade förpackningar och tidningar.

 • Sverige blir EU-medlem 1995, vilket sedan dess alltmer har kommit att påverka svensk miljölagstiftning och miljöpolitik.

 • Miljöledningssystem och miljöledning i staten införs.

 • Webbsidan Svenska miljönätet invigs 1997.

 • Miljöbalken träder i kraft 1999, en samlad miljölag som ersätter miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, lagen om kemiska produkter samt ett tjugotal andra lagar på miljöområdet.

 • Miljökvalitetsmålen antas av en enig riksdag 1999.

 • 2000-talet

  Utarbetande av åtgärdsprogram för hotade arter tar fart.

 • Regeringen presenterar skrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik”.

 • EU:s system för handel med utsläppsrätter drar igång 2005.

 • Naturvårdsverkets Östersundskontor öppnar 2006. Samtidigt stängs Kirunakontoret.

 • Filmen An Inconvenient truth med Al Gore visas första gången 2006, vilket bidrar till att klimatfrågan uppmärksammas i vidare kretsar.

 • Boken ”Tyst Hav” av Isabella Lövin, kommer ut 2008. Boken uppmärksammar fiskepolitikens konsekvenser.

 • Naturvårdsverket träffar avtal med Sveaskog om skydd av 70 000 ha naturskogar.

 • Kosterhavets nationalpark, den första marina nationalparken, invigs 2009.

 • Sverige och Europa firar 100 år med nationalparker 2009.

 • 2010-talet

  Cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, grön ekonomi, hållbar konsumtion, konsumtionens miljöpåverkan, digitalt först och hållbarhetsmål är populära begrepp inom miljöarbetet.

 • Havs- och vattenmyndigheten inrättas 2011. Myndigheten tar bland annat över Naturvårdsverkets verksamheter som rör hav och sötvatten.

 • Uppföljningskonferensen Stockholm +40 efter Stockholmskonferensen 1972 - FNs första miljökonferens Only one earth.

 • EU:s industriutsläppsdirektiv börjar tillämpas i Sverige 2013.

 • Naturvårdsverket börjar med lavinprognoser.

 • Nagoyaprotokollet, inom konventionen för biologisk mångfald, träder i kraft 2014.

 • Ett ärende om kalkbrytning i Bunge på Gotland hanteras i många vändor i domstolar, inklusive Högsta domstolen, 2006-2017. Regeringen beslutar 2015 om flera nya Natura 2000-områden, omfattande bland annat området Bästeträsk där planer finns på att bryta kalk. Den värdefulla naturen i området har nu ett skydd, men ärendena om kalkbrytning är ännu inte avslutade.

 • Parisavtalet, ett nytt globalt klimatavtal, sluts 2015.

 • FN:s beslutar 2015 om 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

 • Framtid

  Händelserna nedan är resultatet av några medarbetares tankar. Några händelser finns i Naturvårdsverkets eller regeringens planer, medan annat mer får ses som önskedrömmar eller farhågor.

 • Naturvårdsverkets Östersundskontor blir aktivitetsbaserat under 2018, sedan följer Stockholmskontoret under 2019. (PLANERAT)

 • Sveriges 30:e nationalpark, Åsnens nationalpark i Småland, invigs under 2018. (PLANERAT)

 • 2020

  Efter en god dialog med bland annat berörda samebyar bildas Vålådalens nationalpark, Jämtland. (PLANERAT)

 • Livsstilsfrågor och konsumtionens påverkan på miljön dominerar miljö- och ekonomidebatten (ÖNSKVÄRT)

 • Ransoneringslagar för klimatpåverkan införs (FARHÅGA)

 • Alla byggnader i Sverige måste vara plushus och ha solceller på taket. (ÖNSKVÄRT)

 • Totalstopp av nedskräpning med plast 2020. (ÖNSKVÄRT)

 • Naturresursfrågor i fokus för hållbar utveckling (ÖNSKVÄRT)

 • Nationalpark bildas i Bästeträsk, Gotland. (PLANERAT)

 • Avfallstrappan skärps med hjälp av effektiva styrmedel. (ÖNSKVÄRT)

 • BT Kemi området är slutgiltigt sanerat. (PLANERAT)

 • 2030

  Resilienta och robusta samhällen klarar klimatförändringarna. (ÖNSKVÄRT)

 • Tuff och likvärdig miljötillsyn i hela landet. (ÖNSKVÄRT)

 • Sveriges fordonsflotta drivs helt utan fossila bränslen. (PLANERAT)

 • Nationalpark bildas i File hajdar, Gotland. (ÖNSKVÄRT)

 • Större fokus på naturvårdspolitik, namnbyte till Naturverket? (ÖNSKVÄRT)

 • Minskad arbetstid och maximal lön ger mindre konsumtionsutrymme och därmed mindre klimat- och miljöpåverkan. (ÖNSKVÄRT)

 • 2040

  Enskilda individer behöver inte längre ta klimatansvar – oavsett vilka val vi gör (matinköp, färdmedel, prylkonsumtion) är det hållbart, tack vare kraftfull statlig styrning och företagens omställning. (ÖNSKVÄRT)

 • Sverige klimatneutralt till 85 procent. (PLANERAT)

 • Säkrare ekosystem med bra grön infrastruktur tack vare utvecklade metoder för fysisk planering och anpassad skötsel av havet, skogen och jordbruksmarken. (ÖNSKVÄRT)

 • Sverige helt fossilfritt. (ÖNSKVÄRT)

 • 2050

  Inga arter finns kvar på rödlistan över hotade växt- och djurarter. (ÖNSKVÄRT)

 • Frågan om miljöhänsyn är lika självklar som vår omsorg om demokrati och social hållbarhet. (ÖNSKVÄRT)

 • 2060

  Naturvårdsverket 100 år – om det inte redan avvecklats för att det inte längre behövs (vilket för övrigt var ett mål som myndighetens första generaldirektör Valfrid Paulsson hade…)

 • 2070

  Den nya moderna vattenlagstiftningen fyller 50 år.

Sidan senast uppdaterad: 19 augusti 2019