Årets uppföljning av miljöbalkstillsynen

Tillsynen har påverkats ganska mycket av pandemin. En stor del av tillsynen har bedrivits digitalt på distans istället för fysiska besök på anläggningar eller i fält. Kommunernas hälsoskyddstillsyn har fått stå tillbaka till förmån för trängseltillsyn på serveringsställen.