Årets uppföljningar av tillsyn och avgifter

Naturvårdsverket har följt upp miljöbalkstillsynen samt myndigheters intäkter och kostnader för tillsyn och prövning.