Ny vägledning ska underlätta tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler i prövning och tillsyn

Ett samlat kunskapsunderlag är framtaget för att reglerna i 2 kapitlet i miljöbalken med de allmänna tillsynsreglerna ska bli tydligare och enklare att använda.