Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats i EU eller i Sverige

Just nu är läget svårt för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända.

För ytterligare information, kontakta:

Mark Marissink, biträdande chef, Miljöanalysavdelningen, 010-698 13 34, mark.marissink@naturvardsverket.se

Hasse Berglund, handläggare, Landskapsenheten, 010-698 11 43, hasse.berglund@naturvardsverket.se

Michael Haldin, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 18, michael.haldin@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se