Arter och naturtyper i dålig status – ytterligare insatser behövs

Idag publicerar Naturvårdsverket en sammanfattande rapport som visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige. Resultaten visar att läget är allvarligt, endast 20 procent av Sveriges naturtyper och knappt hälften av Sveriges arter i direktivet mår bra. Fler åtgärder behövs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

För ytterligare information, kontakta:

Susann Östergård, chef, naturanalysenheten, Naturvårdsverket, 010- 698 11 05, susann.ostergard@naturvardsverket.se

Mark Marissink. bitr. chef, miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket, 010- 698 13 34, mark.marissink@naturvardsverket.se

Lena Tranvik, tillförordnad chef, SLU Artdatabanken, 018-67 24 78, lena.tranvik@slu.se

Michael Haldin, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 18, michael.haldin@havochvatten.se

Dan Eriksson, presskontakt, Naturvårdsverket, 010-698 10 40, 073-332 61 02, dan.eriksson@naturvardsverket.se