Myllrande våtmarker

Myllrande våtmarker

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Når vi miljömålet?

Nej

Genomförda åtgärder ger bra resultat. Åtgärdsarbetet behöver ändåöka i omfattning för att vända den negativa trenden för våtmarkerna nationellt. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster i våtmarker påverkas negativt av förändrad hydrologi, klimatförändringar, invasiva främmande arter och kvävenedfall. Andra problem är otillräckliga åtgärder i form av skötsel, restaurering och hävd. Därutöver krävs att hänsyn tas vid mark- och vattenanvändning.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Helena Öberg