Giftfri miljö

Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Når vi miljömålet?

Nej

Lagstiftning är effektivt och fortsätter utvecklas, liksom även andra styrmedel. Miljögifter som reglerats minskar. Tillverkningen sker dock övervägande utanför EU, där lagstiftningen inte ställer samma krav på skydd för hälsa och miljö eller märkning av produkter. Ökande konsumtion och kemikalie- och varuproduktion medför därmed ökad spridning av farliga ämnen. Många ämnen saknar också alltjämt kunskap om hälso- och miljöeffekter, användning och spridning. System för informationsöverföring behöver utvecklas, liksom alternativ till farliga ämnen. Företagens arbete är av stor vikt.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Annemay Ek