Nationell förteckning över invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter som är särskilt problematiska i Sverige utvärderas för att tas upp på en nationell förteckning och därmed regleras.