Luftrelaterade miljökvalitetsmål

De centrala luftrelaterade miljökvalitetsmålen är frisk luft, bara naturliga försurning och ingen övergödning. Viktiga kopplingar finns även till miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och giftfri miljö.