Luftrelaterade miljökvalitetsmål

De centrala luftrelaterade miljökvalitetsmålen är Frisk luft, Bara naturliga försurning och Ingen övergödning. Viktiga kopplingar finns även till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.