Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Arbetet med grön infrastruktur innebär att jobba med ett landskapsperspektiv. Vi binder samman skogar, hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust- och havsområden för att skapa fungerande livsmiljöer.