Nya och reviderade riksintressen för friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv är ett verktyg för den kommunala samhällsplaneringen. Nu är områdena uppdaterade och nya områden har pekats ut utifrån ny kunskap och ändrade förutsättningar.

Sortera på: fallande - stigande
 • Juni 2018

  Förteckning över områden som Naturvårdsverket bedömer är av riksintresse för friluftsliv och beslutar att uppdatera värdebeskrivningar och avgränsningar.

  Förteckning 2018-06-20
 • December 2017

  Förteckning över områden som Naturvårdsverket bedömer är av riksintresse för friluftsliv och beslutar att uppdatera värdebeskrivningar och avgränsningar.

  Förteckning över 2017-12-21
 • 2017

  Förteckning över områden som Naturvårdsverket bedömer är av riksintresse för friluftsliv.

  Riksintresseområden som pekades ut maj 2017
 • 2017

  Naturvårdsverket fattar beslut om de nya och uppdaterade objekt som kompletterats under hösten 2016.

  142 utpekade objekt. Januari 2017
 • 2016

  I december färdigställs miljökonsekvensbeskrivningen. MKB

  MKB
 • 2016

  En samrådshandling sänds på remiss till nationella myndigheter, länsstyrelser, berörda kommuner och organisationer.

  samrådsredogörelse
 • 2016

  Miljöbedömningen påbörjades i april med ett avgränsningssamråd med de nationella myndigheterna med ansvar för utpekande av riksintressen.

  Miljöbedömning av riksintressområden för friluftsliv
 • 2016

  Värdebeskrivningar och avgränsningar tillgängliggörs på kartverktyget skyddad natur.

  Kartverktyget skyddad natur
 • 2016

  Naturvårdsverket har godkänt 88 objekt som bedömts klara i mars 2016.

  Områdeslista 88 st
 • 2015

  Utifrån det underlag som redovisades i samband med regeringsuppdraget har Naturvårdsverket försökt ta fram en god övergripande bild av urvalet av områden, dess styrkor och svagheter, statistik länsvis och nationellt, samlad redogörelse för motiv och principer bakom befintligt urval.

 • 2014

  Redovisning av regeringsuppdraget med revidering av områden av Riksintresse för friluftsliv. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) våren 2014.

 • 2013

  Revidering av riktlinjer för översyn 2012-2014 av riksintressen för friluftsliv.

  Riktlinjerna
 • 2012

  I regleringsbrevet för 2012 fick Naturvårdsverket, Hav och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur.

 • 2009

  I propositionen Framtidens friluftsliv beskriver regeringen det övergripande målet: ”Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.”

  Framtidens friluftsliv
 • 2005

  Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (2005:5)

  Naturvårdsverkets allmänna råd
 • 1987

  Naturvårdsverket tog beslut om områden av riksintresse för friluftslivet var 1987-1989 och då togs beslut för områden av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv.