Former för samverkan, dialog och delaktighet

Aktörsgruppen och intressena kring vindkraften är komplex med många perspektiv att ta hänsyn till. Det har varit vår absoluta ambition att under hela arbetets gång vara lyhörda för många av dessa intressen, till exempel rennäringen, naturvården, elförsörjningen och krisberedskapen.