Olika metoder för bekämpning av mygg

Slåtter, betesdrift, dikesunderhåll, buskröjning, minskad övergödning och reglering av vattennivån, är åtgärder som kan minska förekomsten av översvämningsmygg på lång sikt och därmed minska behovet av bekämpning med Bti.