EU:s återvinningsmål för byggavfall

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till minst 70 viktprocent före år 2020. Ett nordiskt forskarteam har undersökt vilka konsekvenser detta mål får för resurshushållning och diffus föroreningsspridning i de nordiska länderna.