Föreslå hur Sverige kan uppfylla rapporteringskrav enligt MKB-direktivet

Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag till hur Sverige ska uppfylla sin skyldighet att lämna uppgifter till den Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) i enlighet med artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet) i dess lydelse 2014/52/EU (ändringsdirektivet).

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad