Förslag till förtydligande i genomförandet av EU:s MKB-direktiv

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag på lag- och förordningsändringar som förtydligar genomförandet av EU:s direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (det s.k. MKB-direktivet) och som täpper till en lucka i det svenska regelverket om miljöbedömningar. I dag kan kommunens byggnadsnämnd besluta om bygglov utan att en bedömning av betydande miljöpåverkan genomförs på det sätt som direktivet kräver för vissa särskilt angivna verksamheter.

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2018