Modeller för effektbedömningar av regeringens samlade politik mot nettonollutsläpp

Naturvårdsverket ska enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2021 kartlägga och utvärdera sektorsövergripande analysmodeller som kan visa samhällsekonomiska konsekvenser av en snabb klimatomställning i Sverige. Vi ska även föreslå hur befintliga modeller i Sverige ska kunna utvecklas och hur nya modeller skulle kunna tas fram.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2021Sidansvarig: Dag Lestander