Marknära ozon

Syftet med delprogrammet är att följa upp de halterna av marknära ozon, som är reglerade enligt svensk och internationell lagstiftning. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft.