Miljöövervakningens Programområde Luft

Syftet med Programområde Luft är att övervaka och ta fram underlag om halter av föroreningar i luft och nederbörd, i första hand i regional bakgrund.