Typområden på jordbruksmark

Syftet med delprogrammet är att i områden där jordbruket dominerar mäta och beräkna halter av näringsämnen och rester av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten under olika perioder och i olika områden. Resultaten kopplas till den odling som förekommer inom avrinningsområdet.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson