Små lövskogar gör stor naturvårdsnytta

Forskning som Naturvårdsverket finansierat visar att små lövskogsdungar i jordbrukslandskapet är viktiga för den biologiska mångfalden.