Stockholmskonventionen – om långlivade organiska föroreningar

Konvention om långlivade organiska föroreningar är en global miljö- och hälsoskyddskonvention för att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska föroreningar (POPs). Konventionen omfattar både produktion, användning, avfallshantering, oavsiktligt bildning och miljöövervakning.