2010-taken gäller fortfarande

Ett nytt takdirektiv har trätt ikraft, men åtagandena om minskade utsläpp från det gamla direktivet gäller fortfarande.