Naturvårdsverkets föreskrifter om viss skyddsjakt på björn och lodjur; NFS 2001:20

Föreskrifterna är upphävda genom NFS 2002:19 beslutade den 26 juni 2002

beslutade den 31 oktober 2001.

Med stöd av 27 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inledning

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyddsjakt på björn och lodjur efter beslut av länsstyrelse.

Beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).

Beslut om skyddsjakt

2 § Om det behövs för att förhindra att enskilt djur av arterna björn eller lodjur orsakar allvarliga skador eller olägenheter, och om de allmänna förutsättningarna för skyddsjakt i 23 a § jaktförordningen är uppfyllda, får läns­styrelserna i

  1. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Värmlands och Gävleborgs län efter ansökan av enskild besluta om skyddsjakt på björn,
  2. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län efter ansökan av enskild besluta om skyddsjakt på lodjur.

Vid beslut enligt första stycket skall beaktas om bidrag lämnats för att förebygga skadorna eller olägenheterna, eller om ersättning utbetalats för att ersätta dödade, skadade eller saknade tamdjur.

3 § I beslut som avses i 2 § första stycket skall anges villkor, och kontrollåtgärder som kommer att ske, i enlighet med vad som föreskrivs i 9 b § jaktförordningen.

Rapporteringsskyldighet

4 § Länsstyrelsen skall snarast tillställa Naturvårdsverket kopia av beslut som fattats med stöd av dessa föreskrifter och årligen senast den 1 juni rapportera resultat och vunna erfarenheter av den skyddsjakt som beslutats med stöd av dessa föreskrifter.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Robert Franzén
(Viltförvaltningsenheten)

 Upp  

Kontakt: Kitty Victor    Uppdaterad: 2001-11-30