Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet; NFS (2000:2)

Föreskrifterna är upphävda genom NFS 2002:27 beslutade den 11 december 2002

beslutade den 24 januari 2000.

Med stöd av 33 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 § Dessa föreskrifter innehåller undantag från förbudet mot användning av CFC, HCFC, koltetraklorid och l,l,l-trikloretan samt från förbudet mot saluhållande och överlåtelse av koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan för kemiskt laboratoriearbete. Undantaget gäller till och med den 31 december 2002. (NFS 2001:21)

2 § CFC, HCFC, koltetraklorid och l,l,l-trikloretan och beredningar där dessa ämnen ingår får användas i kemiskt laboratoriearbete

1. vid utförande av kemiska analyser där det saknas alternativa lösningsmedel/tekniker

2. vid utförande av kemiska analyser som ingår i nationella eller internationella standarder och där alternativa lösningsmedel/tekniker inte är godkända

3. i samband med forskning och utveckling, dock inte i undervisningssyfte, där det saknas alternativa lösningsmedel/tekniker.

Koltetraklorid och l,l,l-trikloretan får saluhållas och överlåtas för sådan användning som avses i första stycket.

Enligt 13 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet är CFC och HCFC undantagna från överlåtelse- och saluhållandeförbudet.

3 § Vid utförande av sådant kemiskt laboratoriearbete som avses i 2 § skall följande iakttagas:

1. Högst 100 ml av aktuellt ämne får användas vid varje enskild kemisk arbetsoperation.

2. Ämne som används skall inneha en renhet av minst 99 procent (minst analyskvalitet).

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2000. Genom författningen upphävs verkets föreskrifter (SNFS 1997:8) om avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Moa Carlsson

(Miljörättsavdelningen)

 Upp  

Kontakt: Kitty Victor    Uppdaterad: 2002-01-09