Skog

De mest skyddsvärda skogarna bevaras långsiktigt genom bildande av nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. Skogsägarna bevarar även skog på eget initiativ. Totalt har närmare 6-7 procent av skogsmarken skyddats, varav den största delen i eller nära fjällen.