Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar en blygsam minskning av de klimatpåverkande utsläppen tredje kvartalet 2018. Utsläppen minskade med 0,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år.