Olika metoder för bekämpning av mygg

Reglering av vattennivån, betesdrift, slåtter och buskröjning är åtgärder som kan minska förekomsten av översvämningsmygg på lång sikt och därmed minska behovet av bekämpning med Bti.