Artskyddsförordningen

sv-SE

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2012

Här hittar du lagtexten till artskyddsförordningen tillsammans med Naturvårdsverkets tolkning av denna. Här finns även föreskrifter till artskyddsförordningen.

Genom miljöbalkens åttonde kapitel bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att utfärda regler till skydd för hotade djur- och växtarter utöver vad jakt- och fiskelagstiftningen innebär. De reglerna finns i artskyddsförordningen, vilken trädde i kraft samtidigt med miljöbalken.

Artskyddsförordningen innehåller bestämmelser om fridlysning av vilda djur och växter och den reglerar import, export, transport, förvaring, handel, preparering och förevisning av djur och växter av arter som lever vilt.