Schwedens 29 nationalparks

Nationalparksfolder Ty. ISBN 978-91-620-8655-8.