Jakt på varg

Vargen är fridlyst och arten listas som strikt skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Den är också rödlistad. För att begränsa antalet vargar och förebygga skador genomförs licensjakt och skyddsjakt i Sverige.