Fridlysta arter

Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet. Ytterligare 50 arter är fridlysta i ett enskilt län eller i en del av ett län. Samtliga fridlysta arter finns förtecknade i Bilaga 1 och 2 till artskyddsförordningen. Dessutom är alla fåglar och flera däggdjur fridlysta.