Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter kommande handelsperiod 2021-2030

Ansökan om tilldelning för perioden 2021-2025 ska göras senast 30 maj 2019. På denna sida kommer vi fortlöpande lägga ut dokumentation som rör ansökan.

Målgrupp för denna information:

  • Verksamhetsutövare för stationära anläggningar
  • Ackrediterade kontrollörer

Nyhet (2019-04-29)

Nu finns det ett särskilt telefonnummer att ringa vid frågor om ansökan. Numret bevakas av tre handläggare och är aktivt tis-tors kl.9-11. Numret är 010-6981415.

Nu finns även kommissionens vägledning nr. 3 på svenska. Denna vägledning beskriver hur referensdatarapporten ska fyllas i. Vi har också uppdaterat vår kort-vägledning som beskriver samma formulär mer kortfattat. Du hittar dokumenten nedan.

Nyhet (2019-03-26)

Slutgiltiga versioner av ansökningsformulären har nu publicerats (se nedan). Formulären är på svenska och ska användas för inlämnade av ansökan om tilldelning av de verksamhetsutövare som önskar ansöka om tilldelning.

Vilken ansökan ska lämnas in våren 2019?

 Ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter våren 2019 kan göras av alla befintliga anläggningar som är skyldiga att ingå i systemet för handel med utsläppsrätter. Befintliga anläggningar definieras som anläggningar vars första beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser fattades senast den 30 juni 2019. Ansökan våren 2019 avser gratis tilldelning för perioden 2021-2025 och baseras på referensdata för åren 2014-2018. Det är frivilligt att ansöka om tilldelning.

Nya anläggningar är anläggningar som fått tillstånd till utsläpp av växthusgaser efter den 30 juni 2019. Dessa anläggningar kommer kunna ansöka om gratis tilldelning vid ett senare tillfälle i egenskap av nya deltagare.

Hur och när ansökan ska göras

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas in till Naturvårdsverket senast den 30 maj 2019(observera att sista datum alltså inte är 31 maj, dvs. sista maj).

Ansökan ska verifieras av en kontrollör som innehar rätt ackreditering och signeras av behörig firmatecknare innan inlämnandet. Ansökan består av följande:

  • Verifierad referensdatarapport* (Baseline Data Report, Excel-format)
  • Verifierad övervakningsmetodplan* (Monitoring Methodology Plan, MMP, Excel-format)
  • Verifieringsrapport (ifylles och signeras av kontrollören och lämnas in av verksamhetsutövaren i PDF-format)
  • Dessutom krävs ett antal bilagor som beskriver anläggningen (hur många bilagor som krävs beror på verksamhetstypen)

*De slutgiltiga, verifierade versionerna av referensdatarapporten och övervakningsmetodplanen ska signeras av behörig firmatecknare. Detta görs genom att flik_a i Excel-formulären skrivs ut, signeras och scannas in. De inscannade dokumenten ska bifogas ansökan.

Ansökan ska lämnas in via ETS-portalen.

Om felaktiga versioner av formulär har använts vid ansökan kommer Naturvårdsverket begära att verksamhetsutövare lämnar in i rätt formulär. Naturvårdsverket kommer därtill att granska varje ansökan och kan komma att begära ytterligare kompletteringar. Vi ber verksamhetsutövare att hantera alla kompletteringar skyndsamt.

Naturvårdsverket ska lämna uppgifter vidare till kommissionen den 30 sep 2019. Kommissionen kommer att genomföra en egen granskning av uppgifterna. Om det då finns många kvarstående brister i ansökningarna så kan processen komma att försenas, vilket i slutändan kan leda till försenade beslut om tilldelning.

Formulär som ska användas av verksamhetsutövare

Här nedan finns de slutgiltiga versionerna av formulären att ladda ned. Formulären är på svenska och ska användas för inlämnande av ansökan om tilldelning i Sverige. De preliminära (engelska) versionerna som tidigare fanns att ladda ned på denna sida får inte användas för inlämnandet av ansökan.

Verifiering av ansökan

Ansökan om tilldelning ska verifieras av ackrediterad kontrollör. Verifieringen avslutas genom att en verifieringsrapport utfärdas. Naturvårdsverket har rätt att anvisa vilket formulär som ska användas för verifieringsrapporten.

Du hittar den slutgiltiga versionen av formuläret för verifieringsrapport här nedan. Formuläret är på engelska och kommer inte att översättas till svenska.

De flesta kontrollörer som verifierar växthusgasutsläpp innehar även ackreditering för att verifiera tilldelningsansökningar. Kontrollörer kan hittas via respektive lands ackrediteringsorgan. Du hittar ackrediteringsorganen via sidan nedan.

Vägledningar

Det finns ett antal vägledningar om hur ansökan ska göras, varav de flesta har tagits fram av Europeiska kommissionen. Vissa av kommissionens vägledningar har översatts eller kommer att översättas till svenska (vilka framgår av listan nedan). Som komplement till detta har Naturvårdsverket tagit fram ett frågor-och-svar-dokument.

Naturvårdsverkets vägledningar:

Kommissionens vägledningar (Guidance Documents, GD):

Lagstiftning

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för nästkommande handelsperiod regleras i en ny EU-förordning som kallas FAR. Naturvårdsverket har noterat vissa översättningsfel i den svenska version. Dessa beskrivs i en separat fil nedan. De kommer troligen att åtgärdas i rättsakten. 

Nedan finns också ett arbetsutkast av den s.k. "koldioxidläckagelistan". Denna akt har inte slutgiltigt publicerats av kommissionen ännu, men vi förväntar oss inga stora ändringar jämfört med detta utkast.

Den slutgiltiga versionen av koldioxidläckagelistan kommer länkas ovan så snart den publicerats av kommissionen.

Verifiering av ansökan ska göras i enlighet med följande regelverk:

Informationstillfällen

Just nu saknas ytterligare inplanerade informationstillfällen. Om fler tillfällen planeras så annonseras de på denna sida samt via e-post (de som är användare i E-CO2 finns med i sändlistan).

Du hittar dokumentation från tidigare informationstillfällen via boxen Dokumentation i högerkanten.

Förslaget till ändring av Sveriges opt-in-beslut

Övergångsregeringen har föreslagit en ändring av det svenska så kallade opt-in-beslutet. Genom detta beslut inkluderades ca 300 små förbränningsanläggningar med en kapacitet som understiger 20 MW samt större rena biobränsleanläggningar i handelssystemet. Regeringen föreslår att de flesta av dessa anläggningar exkluderas ur systemet från 31 dec 2020. Remisstiden gick ut den 11 mars. För mer information om förslaget, kontakta regeringskansliet.

Naturvårdsverket får just nu många frågor kring hur verksamhetsutövare bör förhålla sig till denna osäkerhet. Det kommer med största sannolikhet inte finnas möjlighet för dessa anläggningar att lämna in en ansökan senare än 30 maj 2019. Vi rekommenderar därför att de anläggningar som avser att ansöka om tilldelning förbereder sig för att lämna in ansökningar då de annars riskerar att få ont om tid. 

Observera att det är helt frivilligt att ansöka. De som inte avser att ansöka behöver inte lämna in vare sig övervakningsmetodplan (MMP) eller referensdatarapport till Naturvårdsverket. De anläggningar som inte ansöker om tilldelning behöver inte heller genomföra den årliga rapportering av verksamhetsnivåer som krävs för de anläggningar som ansökt. 

Hjälp med svar på frågor om ansökan

Det finns ett särskilt telefonnummer att ringa vid frågor om ansökan. Numret bevakas av tre handläggare och är aktivt vissa tider under veckan.

Telefonnummer: 010-6981415
Telefontider: tis-tors, kl.9-11

Ni är också alltid välkomna att kontakta oss via e-post till: tilldelning@naturvardsverket.se
Om ni önskar att bli uppringda går det bra att skriva detta i e-post-meddelandet, varefter en handläggare kommer att kontakta er.