Korta fakta om utsläppshandel

Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser omfattar ca 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen.

EU:s utsläppshandel syftar till att minska utsläppen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Handel med utsläppsrätter ska göra det möjligt att minska utsläppen i det land och den sektor där det kostar minst. Utsläppshandel bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen. Varje år ska företagens utsläpp kompenseras med erforderligt antal utsläppsrätter. En utsläppsrätt motsvarar 1 ton koldioxid eller koldioxidekvivalenter.

Marknadsmekanism

Tanken är att utsläppen ska minska när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för att minska utsläppen genom förändringar i produktion eller teknik vid det enskilda företaget. En förutsättning för att handeln ska leda till minskade utsläpp är därför att det finns en brist på utsläppsrätter på marknaden.

Att handla med utsläppsrätter

Även enskilda personer och organisationer kan handla med utsläppsrätter. Du kan köpa utsläppsrätterna direkt från ett företag eller via någon av de många mäklare, börser eller andra förmedlare som etablerat sig på marknaden. För att kunna handla direkt inom EU:s handelssystem krävs att du har ett konto i Unionsregistret eller i något register i ett medlemsland inom EU.

Unionsregistret

Alla försäljningar och inköp av utsläppsrätter ska registreras i Unionsregistret, EU-ländernas gemensamma register för utsläppsrätter.

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt de utsläppsrätter de överlämnat, så kallad fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp per år samt mängden tilldelade utsläppsrätter.