För dig som är flygoperatör

Flygsektorn omfattas från och med den 1 januari 2012 av EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter. Via denna sida hittar du som flygoperatör information som berör dig. Du hittar bland annat information om regelverket, länkar till formulär samt information om hur du använder det EU-gemensamma registret för utsläppsrätter, Unionsregistret.

EU:s system för handel med utsläppsrätter ställer en rad krav på de organisationer som omfattas.

Översikt över ett år med utsläppshandel (Naturvårdsverkets webbplats)

Verksamhetsutövare som ingår (Naturvårdsverkets webbplats)

Nya regler för flygsektorn avseende perioden 2013-2020

En ny EU-förordning som ändrar förutsättningarna för flygsektorn inom EU ETS har beslutats av EU-kommissionen. Bland annat har undantag gjorts avseende vilka flygningar och flygoperatörer som ingår.

Om ändringsförordningen (Naturvårdsverkets webbplats)

Tilldelning och auktionering av utsläppsrätter

Tilldelning av utsläppsrätter för flygsektorn beslutas av Naturvårdsverket och baseras på EU-gemensamma riktmärken. Den flygoperatör som behöver kan även köpa utsläppsrätter vid speciella auktioner. Riksgälden ansvarar för de auktioner som genomförs i Sverige.

Om utsläppsrätter för flygsektorn (Naturvårdsverkets webbplats)

Om auktionering av utsläppsrätter (Riksgäldens webbplats)

Övervakning av utsläpp

Flygoperatörer som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter måste ha en av Naturvårdsverket godkänd övervakningsplan (ÖP) för utsläppen. Att bedriva flygverksamhet utan godkänd övervakningsplan för utsläpp är straffsanktionerat enligt handelslagen.

Om övervakningsplaner för utsläpp (Naturvårdsverkets webbplats)

Rapportering och verifiering av utsläpp

Flygoperatörer ska senast den 31 mars varje år lämna en verifierad utsläppsrapport för föregående års koldioxidutsläpp. Uppgifterna lämnas via ett Excel-formulär som hittas via Naturvårdsverkets webbplats.

Konto i Unionsregistret

Flygoperatörer måste ansöka om konto i det EU-gemensamma registret, Unionsregistret. Som flygoperatör är du skyldig att senast den 31 mars varje år notera årsutsläppet för föregående år i registret. Senast den 30 april varje år ska utsläppsrätter motsvarande utsläppen överlämnas för annullering. Särskilda sanktionsavgifter tas ut om inte tillräckligt antal utsläppsrätter överlämnas eller om överlämnandet inte sker i tid.

Om Unionsregistret (Energimyndighetens webbplats)

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt överlämnade utsläppsrätter, så kallad fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp samt mängder tilldelade utsläppsrätter per år.

Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats)

Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet (Naturvårdsverkets webbplats)