Regeringen har utsett Naturvårdsverket till tillståndsmyndighet från 1 januari 2018

Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket ska vara tillståndsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter från och med 1 januari 2018. Ändringen införs i 2 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter, vilken du hittar här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20041205-om-handel-med_sfs-2004-1205

Fram till årsskiftet ska anmälan lämnas till Länsstyrelsen. Ärenden som har inletts hos Länsstyrelsen före 1 januari 2018 ska också handläggas klart av Länsstyrelsen.

Från och med 1 januari 2018 ska ansökan om tillstånd och anmälan om ändring av övervakningsplan lämnas till Naturvårdsverket. Detta ska göras via ETS-portalen:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/E-tjanster/ETS-portalen/

Anmälan om ändring ska precis som tidigare göras utan onödigt dröjsmål, såvida det inte rör en framtida planerad åtgärd. Om det rör en planerad åtgärd ska anmälan lämnas i god tid innan åtgärden införs.

Informationen om tillstånd och övervakning på Naturvårdsverkets webbplats kommer att uppdateras under dec. Information kommer också att ges vid informationsdagen i Stockholm den 28 november och presentationsmaterialet kommer att publiceras på www.utslappshandel.se