Till verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel
Handel med utsläppsrätter
‎2016‎-‎02‎-‎22

 
Inför utsläppsrapportering och överlämnande

For English, se bottom of page


Senast den 31 mars 2016 ska alla verksamhetsutövare som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter lämna in en verifierad utsläppsrapport för utsläppen 2015. Senast 30 april ska överlämnande av utsläppsrätter vara genomfört i Unionsregistret.

ATT TÄNKA PÅ:
(Varje punkt beskrivs utförligt längre ner i texten)

  • Kontrollera så snart som möjligt att minst två ombud har behörighet till Unionsregistret,
  • Kontrollera så att varje anläggning i Unionsregistret har rätt verksamhetstyp,
  • Senast 31 mars ska verifierad utsläppsrapport för utsläppen 2015 vara inlämnad till Naturvårdsverket,
  • Senast 31 mars ska samma utsläppssiffra vara noterad i Unionsregistret och godkänd av kontrollören,
  • Senast 30 april ska överlämnande av utsläppsrätter i Unionsregistret vara genomfört,
  • Årsavgift för f.d. verksamhetsutövardepåkonton,
  • Tilldelning av utsläppsrätter.


Behörighet i Unionsregistret
Det är kontoinnehavarens ansvar att se till att ombuden har behörighet till Unionsregistret samt att det är rätt ombud på kontot. Behöver nya ombud registreras inför överlämnandet bör processen startas upp omgående. Mer information om hur ombud registreras finns på energimyndigheten.se.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Kontrollera aktivitetstyp i Unionsregistret
Varje anläggning i handelssystemet tillhör en specifik verksamhetstyp. Den visas i Unionsregistret under rubriken VERKSAMHETSTYP på fliken ANLÄGGNING. Den visas även i E-CO2 på fliken UPPGIFTER i Lista anläggningar.

Eftersom informationen används för att sammanställa data på EU-nivå är det viktigt att det är korrekt typ registrerad för varje anläggning. Vi behöver därför din hjälp att kontrollera och eventuellt ändra i unionsregistret.

Om anläggningen är en förbränningsanläggning på mindre än 20MW kan verksamhetstypen i registret just nu vara "Övrig verksamhet". Den bör iså fall ändras till "Förbränning av bränslen".

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Lämna in verifierad utsläppsrapport senast 31 mars
Den 31 mars 2016 är sista dag att lämna en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppsår 2015 till Naturvårdsverket. Verksamhetsutövare för anläggningar lämnar rapporten via e-tjänsten E-CO2. Manualer till E-CO2 hittas via www.utslappshandel.se.

Flygoperatörer lämnar verifierad utsläppsrapport till Naturvårdsverket via Excel-formulär som hittas via www.utslappshandel.se.

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket:
Anläggningar:
utslappsrapportering@naturvardsverket.se
Flygoperatörer: aviation@naturvardsverket.se

Sanktioner vid sen eller utebliven rapportering samt sent överlämnande av utsläppsrätter
Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent ska Naturvårdsverket besluta om en förseningsavgift på 20 000 kr. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars. Naturvårdsverket tar även beslut om fastställande av utsläppet om rapporten uteblir, om kontrollören inte har kunnat godkänna utsläppet eller om det finns kvarstående felaktigheter efter verifieringen vilka Naturvårdsverket bedömer påverkar utsläppet (se artikel 70, EU-förordning nr. 601/2012).

Den verksamhetsutövare som inte överlämnar utsläppsrätter motsvarande utsläppet i den verifierade utsläppsrapporten senast 30 april drabbas av betydligt hårdare sanktioner. Naturvårdsverket ska då ta beslut om fullgörandeavgift motsvarande 100 Euro per utsläppsrätt som inte överlämnades i tid. Kravet att överlämna utsläppsrätterna kvarstår även efter att avgiften har betalats.

Notera utsläpp i Unionsregistret
Verksamhetsutövaren ska i Unionsregistret senast den 31 mars notera utsläppet och är ansvarig för att den ackrediterade kontrollören sedan verifierar det.

Noteringen i registret görs under Konton->Se Kontouppgifter->Fullgörande. En enkel beskrivning av hur du gör finns att ladda ner på energimyndigheten.se.

Det finns ett flertal fall där olika utsläppssiffror rapporterats till Naturvårdsverket och i Unionsregistret. Kontrollera gärna en extra gång så att det inte händer.

Observera att från och med 2015 krävs rapportering per gastyp (CO2, N2O och PFC). Nollor ska sättas för de gastyper där inga utsläpp gjorts.

Om ni sedan förra årets rapportering har bytt ansvarig ackrediterad kontrollör måste ni uppdatera det i registret innan utsläppet noteras. Annars kommer inte den nya kontrollören få upp utsläppet för verifiering.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Överlämna utsläppsrätter i Unionsregistret
30 april är i år en lördag. Energimyndigheten kan inte garantera att någon support finns tillgänglig under dagen. Kom ihåg att överlämnandet faktiskt kan göras redan idag och vi rekommenderar att det görs i samband med noteringen av utsläppssiffran.

En enkel beskrivning av hur du genomför överlämnandet finns att ladda ner på energimyndigheten.se.

KOM IHÅG:

  • I Unionsregistret krävs från och med 2014 två ombud för att kunna överlämna utsläppsrätter. Precis som vid andra typer av transaktioner ska ett ombud föreslå transaktionen och ett andra ombud godkänna den. Finns ett extra behörigt ombud(AAR) på kontot får enbart denne, precis som tidigare, automatiskt uppgiften för godkännande.
  • Transaktionsfördröjningar kan påverka hur snabbt enheter kan överföras till de konton där överlämnanden ska ske. Inga fördröjningar finns på själva överlämnandetransaktionen.


Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Användning av reduktionsenheter
Inväxling av CER & ERU mot allmänna utsläppsrätter(EUA) kan göras i registret. Om en anläggning har fått ett utrymme för inväxling visas det längst ner på fliken INNEHAV på ett valt konto i Unionsregistret. För att kunna genomföra en inväxling krävs ett innehav av CER eller ERU på kontot.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Årsavgift för f.d. verksamhetsutövardepåkonton
Under första halvåret 2016 kommer årsavgiften på SEK 2000 för persondepåkonton och handelskonton att skickas ut via faktura. Som vi tidigare informerat om gäller den avgiften även de så kallade f.d. verksamhetsutövardepåkontona vars kontonummer alltid börjar med "SE-120-". Så om de kontona inte används och ni vill undvika avgiften bör ni omgående gå in i registret och stänga kontona.

Stort tack till er som redan sett över era konton.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Tilldelning av utsläppsrätter
Tilldelning av utsläppsrätter för 2016 kommer att ske under vecka 8. För vissa anläggningar sker också kompletterande tilldelning för tidigare år enligt beslut av Naturvårdsverket.

Om ingen tilldelning skett den 29 februari beror det på att Naturvårdsverket av någon anledning valt att avvakta med den. Om ni inte redan fått besked om varför bör ni kontakta Naturvårdsverket.

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket:
tilldelning@naturvardsverket.seINFORMATION IN ENGLISH
This is a summary of the Swedish text

By 31 March 2016, all operators covered by the EU Emissions Trading Scheme must submit a verified emissions report for emissions during 2015. The surrendering of allowances must be completed before 1 May in the Union Registry.

Aircraft operators report via an Excel form which the Swedish EPA provides. Do you have questions about emissions reporting, please contact the Environmental Protection Agency: aviation@naturvardsverket.se

Enter emissions in the Union Registry
The operator should enter the same emissions in the Union Registry by 31 March and is responsible for the verification being done. Video guides and the manual can be found through the help function in the registry.

As of 2015, emissions must be entered by gas type(CO2, N2O and PFC). Zeroes should be entered where no emissions have been made.

Surrender allowances in the Union Registry
The Union registry requires two account representatives to surrender allowances. As with other types of transactions one representative proposes the transaction and a second representative approves it. If there is an additional authorized representative (AAR) on the account, this function must approve the transaction.

For questions on the Union registry, you should contact The Swedish Energy Agency via: utslappshandel@energimyndigheten.se

Use of credits
Exchange of CERs & ERUs against general allowances (EUAs) can be done in the registry if there is a limit set based on the Regulation on International Credit Entitlement. This is shown in a box at the bottom of the Holdings tab on your account