Nationellt arbete som är relevant för grön infrastruktur

I de nationella miljömålen finns flera kopplingar till grön infrastruktur, bland annat genom generationsmålet och preciseringar om grön infrastruktur och ekosystemtjänster i enskilda miljökvalitetsmål som Ett rikt växt och djurliv, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.