Att kommunicera och förankra grön infrastruktur

Dialog och samverkan är viktigt för att handlingsplanerna ska få en roll som vägledande dokument vid planering av all mark- och vattenanvändning.

Vägledning

Bakgrund