Lövinslag i skogslandskapet

Skogar där inslaget av lövträd är mer än 50 procent kan betecknas som lövskogar. Deras andel av skogslandskapets areal är avgörande för många arters möjligheter att överleva.