Kväveläckage i skogsmark

Risken för kväveläckage från skogsmark till grundvatten, sjöar och vattendrag kan enklast bedömas med hjälp av kvävenedfallets omfattning. En sådan bedömning kan förfinas med hjälp av data om kväveinnehållet i barr eller i markvattnet