Organiska miljögifter i sediment

Ny tabell beskriver fördelningen av uppmätta halter av organiska miljögifter i marina sediment.