Tungmetaller i åkermark

Halterna av tungmetaller har under 1900-talet stigit i svensk åkermark. För koppar och zink inskränker sig uppgången till någon procent, men blyhalten har ökat med cirka 15 procent genom atmosfäriskt nedfall och kadmiumhalten har stigit med 30 procent på grund av kadmiuminnehållet i handelsgödsel.