Handbok och stödfunktioner

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna. Som vägledning finns dels Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden, dels tre olika stödfunktioner med inriktning på vardera mätning, modellering och rapportering/datahantering.