Hänsyn till miljömål

En miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa om, och hur, hänsyn har tagits till relevanta miljömål.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund