Förorenade områden, riktvärden för förorenad mark

En modell för att ta fram riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena kan användas som ett verktyg i den riskbedömning som görs för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas.

Vägledning

Lagstiftning